Ambassadeurs

Ambassadeurs

frans_kerverhttp://onsbasisinkomen.nl/

Als Eerste Nederlander met een (gecrowdfund) Basisinkomen steun ik dit initiatief van Johan cs van harte, heel simpel, omdat 40.000 handtekeningen het basisinkomen als onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zet. Uiteindelijk zullen daar de besluiten moeten vallen. Tegelijk biedt zo’n hoorzitting in de Tweede Kamer ook weer openingen naar het publieke debat. Nog meer mensen zullen, ongeacht de directe uitkomst, nadenken over de noodzaak van  vernieuwing van ons sociale stelsel.

Een inhoudelijk debat, dat naar mijn idee, niet in de eerste plaats over de centen gaat, maar over de manier waarop wij rechtvaardigheid en solidariteit vormgeven in onze samenleving. Zijn we elkaars concurrenten (competitiemodel) of geloven we in samenwerking en lotsverbondenheid. Hoe voorkomen we dat steeds grotere groepen mensen onder het bestaansminimum duiken? Eerlijk delen, iets wat vrijwel iedereen in zijn eigen kring automatisch doet, zonder bij na te denken, onvoorwaardelijk; hoe vertalen we dat naar regels en wetten in onze maatschappij? Als we iets willen, hebben we er ook wat voor over, denk ik. Er is geen tekort aan geld, het gaat altijd om de vraag hoe we het geld verdelen.

Laat dat gesprek dus maar beginnen, het basisinkomen is daarvoor de juiste, scherpe openingszet.

sjir_hoeijmakersEconometrist en adviseur gemeentelijke experimenten in denkrichting basisinkomen.

Ik steun dit burgerinitiatief van harte. Dit onderwerp verdient het om niet alleen op de gemeentelijke, maar ook op de landelijke politieke agenda te staan.

adriaan_plankenVoorzitter Vereniging Basisinkomen tot 22 mei 2016

Ik steun dit Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 omdat het op zijn minst de gesprekken over het idee basisinkomen zoals zich dit in de loop van eeuwen is uitgekristalliseerd verder op gang zal brengen. Als het de invoering van een Volwaardig Basisinkomen – dus: voor iedereen, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg – dichterbij brengt hebben we veel gewonnen.

maurits_groenDuurzaam ondernemer, o.a. WakaWaka en in 2015 nr. 1 Duurzame top 100

Het idee van een basisinkomen voor iedereen is gebaseerd op vertrouwen in mensen. Het gaat in tegen de trend van gestold wantrouwen in de vorm van controle, formulieren, betutteling en krampachtigheid. Vrijwel elk mens heeft de instelling om niet alleen voor zichzelf te zorgen, maar ook een positieve bijdrage te willen leveren aan de samenleving. Dat kan in de vorm van betaald werk, maar even goed door zich daarop voor te bereiden d.m.v. een (extra) opleiding, het beginnen van een bedrijf, het verlenen van (mantel)zorg of vrijwilligerswerk. Als samenleving kunnen we ons permitteren om iedereen zo’n basisinkomen te leveren. Sterker nog: feitelijk is het niet alleen een veel opener en vrijere, maar ook een veel efficiëntere manier om mensen vanuit hun eigen (inschatting van) hun positie te laten bepalen op welke manier zij het beste een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

jan_terlouwHet concept ‘basisinkomen voor iedere volwassene’ is beslist geen utopie. Er is mee geëxperimenteerd en er zijn o.a. in de VS in het verleden al vergaande plannen voor gemaakt. Ik heb onvoldoende inzicht in de financiële haalbaarheid om een definitief oordeel te hebben, maar ik zie vele positieve aspecten en ik vind het zeer gewenst dat de politiek (Tweede Kamer) zich er over buigt. Dus ik steun het initiatief van de Stichting basisinkomen 2018.

jan_rotmansJan Rotmans, professor en progressor, friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid zijn dringend toe aan een nieuwe verfrissende aanpak. Het basisinkomen kan in al zijn eenvoud bijdragen aan een actieve en creatieve samenleving. Vertrouwen in de kracht en talenten van mensen. Vrijheid voor een ieder om een eigen keuze te maken tussen betaald werk, opleiding, (mantel)zorg, onderneming en/of vrijwilligerswerk. Iedereen kan meedoen, denkend vanuit mogelijkheden. Dat zal het welzijn van mens en samenleving ten goede komen.

Ik ondersteun daarom dit burgerinitiatief van harte om het gesprek over het basisinkomen een flinke impuls te geven. Het wordt tijd dat een transitie in arbeidsmarkt en sociale zekerheid een start maakt, en dat het basisinkomen een uniek kantelpunt zal zijn, en als voorbeeld zal dienen voor andere landen.

george_van_houtsGeorge van Houts, acteur, o.a. “de Verleiders” en mede-initiatiefnemer burgerinitiatief www.onsgeld.nu

Ik ben heel erg voor een basisinkomen voor iedereen. De arbeidsmarkt wordt kleiner en kleiner. Definitief. Er zijn geen banen voor ons allemaal en dat hoeft ook helemaal niet. Laat ieder mens zelf kiezen hoe hij/zij de dagen vult. Ik geloof dat als je het vernederende juk van de schouders van uitkeringsgerechtigden haalt en ze verlost van het stigma:”steuntrekker”, dit ten goede zal komen aan ons allemaal. Gewoon een teken van beschaving.

arjen_jansonsArjen Jansons (1955) heeft een technisch wetenschappelijke opleiding afgerond (Werktuigbouwkunde Universiteit Twente 1978). Hij werkte achtereenvolgens bij PTT (KPN), NS en ProRail en is momenteel nog actief in de spoorwegsector met zijn eigen bedrijf “RailEvent”. Arjen heeft twee boeken geschreven “In het bos zijn de wilde dieren” en “Herbron de christelijke politiek”. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in kerk en politiek.

De huidige cultuur ademt de sfeer van “iedereen aan het betaalde werk” en dat zoveel mogelijk afdwingen via ons belastingsysteem. Maar ondertussen verdwijnen er steeds meer banen door automatisering, robotisering en bezuinigingen. Mensen die veelal buiten hun eigen schuld werkeloos of arbeidsongeschikt worden c.q. vervallen in de bijstand, worden geconfronteerd met onvrijheid: zij worden verplicht te solliciteren, worden gecontroleerd op hun bijverdiensten. Zelfs de verkoop van hun huisdier valt onder de bureaucratische controle. De menselijke waardigheid is hier in het geding.

Het basisinkomen zorgt voor een grotere gelijkwaardigheid, omdat mensen van hoog tot laag een basisinkomen ontvangen.

Andere voordelen van het basisinkomen zijn:

 • Er komt meer lucht in de huidige “participatie”-maatschappij voor mantelzorg, vrijwilligerswerk, meer kansen voor zelfontplooiing door het doen van een opleiding;
 • Een verregaande vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel en het vervallen van vele bureaucratische regelingen;
 • Het kan dienen als inkomensverzekering voor zelfstandigen;
 • Geen financiële drempel bij de overgang van een uitkering naar betaald werk.

Het basisinkomen kan worden gefinancierd uit:

 • De huidige ww, arbeidsongeschiktheids- en bijstandsbudgetten;
 • Het vervallen van toeslagen voor wonen en zorg;
 • Het vervallen van toezicht en administratie door controlerende instanties;
 • Het voorkomen van financiële mislukkingen bij grote automatseringsprojecten, hogesnelheidslijnen, overheidssteun aan banken (ABN-AMRO) en in de zorgsector;
 • Het laten betalen van een eerlijke belasting door In Nederland gevestigde multinationals.

Sinds het artikel “Basisinkomen, een andere kijk op werken of niet werken” in De Ingenieur van 24 september 1981 is verschenen, ben ik een fan van het basisinkomen. Het basisinkomen is niet van een bepaalde politieke partij. Het lijkt me van belang om zoveel mogelijk medestanders en ambassadeurs over de hele breedte van het politieke spectrum te werven. Ik ben lid van een christelijke politieke partij (het CDA) en heb daar een paar maal een lans gebroken voor het basisinkomen. Het basisinkomen past m.i. heel goed bij het christelijke en humanistische gedachtengoed. Maar er is nog veel missiewerk te verrichten.

Het belangrijkste is de politieke wil om een basisinkomen te realiseren en daarnaast een goed rekenmodel waarin varianten kunnen worden doorgerekend. Ik geloof niet in simpele dooddoeners dat het basisinkomen onbetaalbaar is.

sjaak_clara_siesSjaak en Clara Sies, grondleggers Voedselbanken in Nederland (2002)

Dit initiatief draagt bij aan een eerlijker inkomsten verdeling.
Een bijstandsmoeder die een paar tientjes bij verdient, wordt in dit systeem niet afgestraft.

Bureaucratie werkt eigen initiatieven tegen, mensen lopen er op stuk en worden er moedeloos van.
Een basis inkomen voor iedereen geeft ruimte voor ontwikkeling en creativiteit

Wij vinden het de moeite waard deze gedachte verder uit te bouwen en steunen dan ook van harte dit initiatief..

jos_de_blokJos de Blok, oprichter Buurtzorg Nederland en initiatiefnemer menselijker zorg: www.zorgeloos.care

Het is niet zozeer de vraag of er een basisinkomen moet komen maar wanneer! Wat mij betreft: zo snel mogelijk! Op naar een menselijke maatschappij!

Loek_dijkmanLoek Dijkman, tot 2013 ondernemer/eigenaar van Topa Verpakking, oprichter stichting Utopa, om mensen te helpen in hun ontwikkelingskansen.

Een basisinkomen heeft geweldige voordelen. Om er een paar te noemen:

 • De verschillen tussen rijk en arm nemen af.
 • Vrouwen (maar ook mannen) hebben een inkomen indien men heeft gekozen voor een zorgtaak. Een basisinkomen werkt emancipatoir.
 • Mensen worden (ook in relaties) onafhankelijker van kostverdieners.
 • Het maakt de keuze gemakkelijker tussen werktijd en vrije tijd.
 • De druk op verkrijgbaarheid van banen zal afnemen.
 • De lonen kunnen verlaagd worden, omdat men reeds een basisinkomen ontvangt. Dit heeft een gunstig gevolg voor de kostprijs van producten.
 • Het basisinkomen heeft een gunstig effect op de werkloosheid terwijl werk eerlijker kan worden verdeeld.
 • Een geweldige hoeveelheid bureaucratie kan worden opgeheven, immers bijstandsregelingen, WW-uitkeringen, subsidies die de kosten van leven verlagen, kunnen geheel of voor een groot deel verdwijnen.
 • De studiefinanciering kan worden opgeheven voor studenten ouder dan 18 jaar en de verlening van de OV-jaarkaart vereenvoudigd.
 • Bepaalde groepen in onze bevolking (bijvoorbeeld immigranten en mensen met een handicap) krijgen een steun in de rug om in ons land een aanvaardbaar bestaan op te bouwen.
 • De mogelijkheden om zich buiten het werk te ontplooien worden verruimd.

Uit: “50 Jaar Anders Ondernemen”, Loek Dijkman, 2013

Gratis te downloaden op www.utopa.nl/50jaarandersondernemen

Jolanda-Verburg-_MG_0287Al ruim 5 jaar timmer ik hard aan de weg om het onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) ingevoerd te krijgen en ben verheugd over de groeiende belangstelling.

Ik ben een betrokken wereldburger, transitiemanager, organisatieadviseur en voorloper van nieuwe ontwikkelingen. Het is mijn ambitie om de wereld een beetje mooier te maken, vooral omdat ik mijn kinderen iets goeds wil nalaten. Ik doe dit door mensen te inspireren en een voorbeeld te zijn, onder andere via het aanleggen van mijn eigen permacultuur landschap.

Ik zet mij in voor projecten die het verschil maken en de problemen in de wereld helpen oplossen en door (controversiële) onderwerpen die spelen in de samenleving onder de aandacht te brengen en daarop acties te ondernemen.

Door mijn jarenlange ervaring (o.a. in de ICT-branche) zie ik de veranderingen die zich in ons maatschappelijk en economisch systeem aan het voltrekken zijn. De overheid trekt zich terug, arbeid verandert, banen verdwijnen en financiële systemen worden wankel met als gevolg dat zekerheden wegvallen. Omdat we onvoldoende weten in te spelen op deze veranderingen komen veel mensen in de knel. Daarom ook ben ik politiek actief geworden en zie het onvoorwaardelijk basisinkomen als een middel om de eerste stap te zetten naar een samenleving van zelfstandig denkende en participerende burgers.

Mijn motto is: Wees de verandering die je in de wereld wil zien – Mahatma Gandhi

De Groenen: www.degroenen.nl

Blogs: www.jolandaverburg.blogspot.nl/ en https://uitdekleigetrokken.wordpress.com/

manetteAls ontwerper en kunstenaar zit je vaak als laatste in de rij als er geld uitgedeeld wordt. Ik weet echter zeker dat de nieuwe tijd juist gebaat is bij de bijdragen van creatieve geesten. Gave ideeën zullen uiteindelijk het verschil gaan maken. Kijk maar eens hoe de deeleconomie voortschrijdt; concepten en ideeën die allemaal ontsproten zijn uit een drive om je er niet bij neer te leggen en op een vernieuwende manier toch mogelijk te maken wat eerst niet mogelijk leek. Juist die creatieve spirit floreert bij vertrouwen en niet bij het voortdurend op jacht te moeten zijn naar geld.
Een basisinkomen geeft financiële rust en erkenning. Ook aan mensen die niet anders kunnen denken dan vernieuwend. Aan erkenning voor oorspronkelijk talent, voor kwartiermakers, voor innovators. Aan hen die de troepen ver vooruit zijn. Geef hen de kans, de ruimte en de financiële rust om te komen doen waar ze voor gemaakt zijn! Het basisinkomen verzilvert talent.
Daarom kan wat ons betreft Basisinkomen2018 niet vroeg genoeg zijn.

Lees meer over Manette Zeelenberg op haar inspiratiekabinet.nl.
En samen met schrijver Geert Kimpen actief op Facebook met de BASTA! community.

willem_lagewegWillem Lageweg, directeur MVO Nederland, verbindt duurzame koplopers en MVO kennis met mainstream bedrijfsleven.

Het basisinkomen maakt de weg vrij om het beste uit mensen boven te laten komen en iedereen volwaardig te laten meetellen. Het bevordert de maatschappelijke dynamiek en rekent af met veel overbodige bureaucratie en verspilling van publieke middelen.

tom_stuijTom Stuij, directeur van Mondial Movers, de vriendelijke verhuizer, zet zich dagelijks in voor grotere betrokkenheid en creativiteit in de maatschappij.

Door anders te denken worden de mooiste resultaten behaald. Het basisinkomen is zo’n idee dat je pakt, waar je meer over wil weten en waar je enthousiast van wordt. We herkennen dagelijks situaties waar het basisinkomen een oplossing biedt.

aukje_nautaAukje Nauta, consultant vanuit Factorvijf op duurzame inzetbaarheid, arbeidsrelaties, organisatieontwikkeling en sociale innovatie. Tot 1 april 2016 onafhankelijk kroonlid van de SER.

Van harte steun ik het burgerinitiatief basisinkomen!

Niet omdat ik zeker weet dat het basisinkomen een goed idee is, maar juist omdat ik vind dat we veel beter moeten onderzoeken of en zo ja hoe een basisinkomen een goed idee kan zijn. Sowieso is het een goed idee dat iedereen eten kan kopen, een dak boven zijn hoofd heeft, en liefst ook wat comfort in zijn/haar leven heeft. En dat alles zonder dat een instantie continu achter je broek aan zit om te toetsen of je wel recht op je geld hebt. Natuurlijk heb je er recht op, bestaanszekerheid is een basisbehoefte die voor iedereen bereikbaar moet zijn. Vooral moeten we veel meer kennis verzamelen over of het klopt dat mensen veel ondernemender, initiatiefrijker en van waarde voor anderen en de samenleving worden, zodra ze zich geen zorgen meer hoeven maken over geld. Dat is niet alleen een waarde op zich, maar draagt bovendien bij aan een samenleving die hecht is, waarin veel sociale cohesie en weinig ruzie en gedoe is.

frances_prinsFrances Prins, Bureau voor Duurzame Kwaliteit www.bvdk.biz en Groengeld, B2B marktversneller voor kwaliteitsproducten met een positieve impact op mens en milieu. www.groengeld.nl

Benut je talent, volg je hart. Nederland is een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Nog nooit waren er zoveel. Met een basisinkomen wordt het voor veel meer mensen mogelijk zichzelf te realiseren. Met nét dat beetje extra wordt de samenleving een stuk mooier!

nicole_de_joningNicole de Koning, ondernemer eetcafé het Warm Onthaal, den Bosch www.hetwarmonthaal.nl

Basisinkomen… dat hoort bij deze tijd!

Zo’n 12 jaar werk ik als zelfstandig ondernemer. De bedrijven die ik ben begonnen worden alle gerund door mensen die buiten de boot vallen.

Een groep mensen die zeker welwillend is om iets te doen maar wegens diverse problemen vastlopen, en hierdoor bestempeld worden als moeilijk plaatsbaar of zelfs niet gemotiveerd. Dit heeft, begrijpelijk, consequenties. Niet alleen op het vlak van hun eigen welzijn maar zeker ook op het vlak van participeren of simpeler gezegd, meedoen in de maatschappij.

Voor deze groep zijn geen voorzieningen meer, ‘simpelweg’ omdat deze zijn geprobeerd en als niet succesvol zijn beëindigd. Wederom….’Simpelweg’ is het potje van re-integratie of participatie voor deze mensen op! Ze staan aan de zijlijn en ‘mogen’ niet meer meedoen aan re-integratie of activeringstrajecten! Dat geld is immers al in ze geïnvesteerd. ( Om maar niet te spreken over sancties op uitkeringen)

Deze groep mensen zijn mijn collega’s en samen draaien we de toko’s. Voor deze fijne collega’s maken we graag extra tijd want ze willen oh zo graag, echter zijn hun problemen niet mild.

Eenzaamheid, sociaal isolement, financiële turbulentie, gevoel van waardeloosheid en niet mee mogen doen.

Ik ben een grote voorstander van een basisinkomen voor een ieder. Een voorzichtige aanname is dat 10% van de Nederlandse bevolking kampt met bovenstaande problematiek. Als voor deze groep de druk op financieel vlak,  prestatiedwang om mee te moeten doen binnen vaste/standaard kaders, wegvalt zullen vele andere problemen vanzelf oplossen.

Maar zo ook voor mij zelf! De manier van ondernemen die ik gekozen heb is ongesubsidieerd, ontvang geen overheidsgelden om te doen wat we doen. Een ‘normaal’ salaris heb ik in geen jaren gehad.

Een basisinkomen voor mij als ondernemer maakt het mogelijk om de druk weg te halen op de exploitatie en creëert hiermee meer mogelijkheden voor mij, de samenleving en mijn collega’s.

Het is ‘simpelweg’ een must !

rutger_bregmanRutger Bregman, historicus en schrijver, o.a. voor de Correspondent www.rutgerbregman.nl Zijn boek ‘Gratis Geld’ uit 2014 heeft het gesprek over het basisinkomen een flinke impuls gegeven.

Het basisinkomen is een groot idee waarvoor de tijd is gekomen. En in de kern gaat het om maar één ding: vrijheid. Échte vrijheid om zelf te kiezen wat je van het leven wilt maken.

peter_van_welPeter van der Wel, futuroloog, econoom en spreker.

Van harte steun ik het burgerinitiatief basisinkomen!

Al vele jaren besteed ik in mijn lezingen en publicaties aandacht aan de voordelen van het basisinkomen. Niet alleen omdat ik van mening ben dat ieder mens recht heeft op een deel van de koek, maar ook omdat ik van mening ben dat we als samenleving toe moeten naar een ander economische arrangement met een andere relatie tussen werk en inkomen.

In het huidige sociaaleconomisch systeem staat het verrichten van betaalde arbeid centraal. We moeten werken om geld te kunnen verdienen, om daarmee vervolgens spullen of diensten te kunnen kopen. Dat heeft ons heel veel materiële welvaart gebracht, maar heeft ook heel wat ongewenst neveneffecten. Een basisinkomen zou veel van deze kwalijke bijeffecten kunnen weghalen.

Als futuroloog vermoed ik overigens dat het bestaande arrangement door de snelle technologische ontwikkeling op den duur toch onhoudbaar wordt.  Op de arbeidsmarkt concurreren we namelijk niet alleen met andere werknemers, maar steeds meer met machines en robots. Die kunnen steeds meer, worden steeds beter, sneller, slimmer en  goedkoper. De concurrentie met die machines zijn we aan het verliezen. We moeten daarom zoeken naar een nieuw economisch model. Invoering van het basisinkomen is dan een voor de hand liggende oplossing.

harro_bovenHarro Boven, student en mede-initiator www.moedigvoorwaarts.nu

Het basisinkomen is een simpel systeem dat armoede uit kan roeien en onze sociale zekerheid klaar kan maken voor de 21e eeuw. Het is tijd dat het hoog op de politieke agenda komt.

alexander_de_rooAlexander de Roo, politicus, mede oprichter van Basic Income European Network in 1986 en van GroenLinks in 1989, voorzitter vereniging Basisinkomen en meest geciteerde Europarlementariër 1999-2004.

30 jaar geleden was basisinkomen een principiële discussie, nu is het een heel pragmatische discussie. Hoe hoog moet het zijn en hoe gaan we het betalen? Als we pamfletten uitdelen is de helft van de mensen positief! De andere helft negeert je.  40 % van de Nederlanders is voor en 45 % tegen, terwijl 15 % het nog niet weet volgens een recent onderzoek van Maurice de Hond onder 3.000 kiezers. Een meerderheid van de kiezers van linkse partijen steunt het basisinkomen: GroenLinks ( 60 % voor en 22 % tegen), SP (54 % voor en 31 % tegen), PvdA (53 % voor en 34 % tegen). Bij D66 is het half om half: 44 % voor en 45 % tegen. VVD en CDA zijn het meest negatief. VVD 18 % voor en 73 % tegen; CDA 24 % voor en 61 % tegen.  Meest opvallend zijn de kiezers van de PVV: 37 % voor en 46 % tegen. Het basisinkomen staat nu op de politieke agenda. Niet alleen in Nederland, maar ook in Finland, in Zwitserland, in Ierland, in India, in Namibië, in Canada, in Brazilië … In Korea…

robin_ketelaarRobin Ketelaars, huisman, webmaster http://basisinkomen.nl/nu/info/net/org https://nl.linkedin.com/in/orthelius

Al vele jaren voorstander van een basisinkomen (en afschaffen van rente). Of je nou links of rechts bent, boven of onder, het is voor iedereen een solide basis om het eigen leven in te delen en dat te doen wat je hart je ingeeft, zonder voor je eerste levensbehoeften te hoeven zorgen.  Daar is methode Ketelaars voor: http://basisinkomenvoordummies.nl

Als wereldburger, Europeaan en webmaster van diverse websites voor basisinkomen al lang bezig met de promotie van het basisinkomen en nu lijkt het eindelijk zover. Het Europese Burgerinitiatief uit 2013 moest een miljoen handtekeningen ophalen in ten minste 7 Europese landen. Het werden er 300.000 uit 28 landen, waaronder 20000 uit Nederland. Zo te merken is sindsdien de belangstelling goed gegroeid.

Uit het Europese initatief is een NGO ontstaan voor de promotie van het basisinkomen in Europa  http://basicincome-europe.org

Niet alleen in Europa ook wereldwijd is BIEN al decennia het basisinkomen aan het promoten, het ziet er naar uit dat het nu eindelijk vaste bodem krijgt. http://basicincome.org

Ik wens basisinkomen2018 veel succes, en we stoppen pas bij een Onvoorwaardelijk Basisinkomen!

bas_van_der_haterdBas van de Haterd, auteur van o.a. (R)evolutie van Werk en 10 banen die verdwijnen & 10 banen die verschijnen.

Als futuroloog met een specialisatie op de arbeidsmarkt weet ik één ding zeker. Alles wordt de komende 20 jaar anders. Organisaties veranderen drastisch, maar ook de definitie van werk zal veranderen. Dan moet de sociale zekerheid ook veranderen om het model houdbaar en leefbaar te houden.

Soms is goedkoop duurkoop. Het huidige systeem van sociale zekerheid kost miljarden aan controle en nog meer aan productiviteitsderving. Een universeel basisinkomen, op een bestaansminimum, zou uiteindelijk wel eens rendabeler kunnen zijn voor de maatschappij dan een stelsel vol met controles en wantrouwen.

bramBram van Ojik, migratiegezant ministerie van Buitenlandse Zaken, voormalig fractievoorzitter GroenLinks

Ik vind dat we moeten werken aan een meer ontspannen samenleving. Een maatschappij waarin betaald werk eerlijker wordt gedeeld zodat iedereen betaald kan werken en dat, eenvoudiger dan nu het geval is, kan combineren met de zorg voor dierbaren en het opvoeden van kinderen. Een maatschappij waarin er tijd overblijft voor vriendschappen, cultuur en niks doen en  waarin de kwaliteit van leven centraal staat en de plaats inneemt van de  jacht naar steeds meer spullen.

De invoering van een basisinkomen voor iedereen helpt enorm om zo’n meer ideale samenleving dichterbij te brengen.  Er wordt al tientallen jaren over gesproken. Inmiddels wordt er in meerdere gemeenten mee geëxperimenteerd. Nu wordt het tijd dat ook de landelijke overheid er serieus mee aan de slag gaat.

leoan_oudejansLeon Oudejans, writer @ leonoudejans.blogspot.com

http://leonoudejans.blogspot.nl/2015/01/basisinkomen.html

Zowel links als rechts zullen hun gelijk vinden in bovenstaand voorstel.

gerard_scheenstraGerard Scheenstra is een creatieve ondernemer, disruptief denker en doener, bedrijfskundige, coach, trainer en gastdocent/spreker. Het inzicht geven aan mensen in eigen duurzaam inzetbaar potentieel en leren denken en doen om jezelf als de BV Ik te zien is mijn ding. www.knowvium.com.

Het basisinkomen zie ik o.a. als een kern faciliterende factor (en nu ook noodzakelijke interventie) die snel door onze overheid geïmplementeerd moet worden. Alle ervaringen wereldwijd met dit business model zijn positief. Het zal mensen de ruimte geven om eigen duurzaam inzetbaar potentieel te kunnen ontwikkelen en als zodanig zal dat een positief effect hebben zowel op ons welzijn als onze welvaart nu als in de toekomst. Door het initiatief basisinkomen 2018 kunnen we deze noodzakelijke positieve disruptie vorm gaan geven door de overheid deze gewenste systeemoptimalisatie in beleid en actie om te laten zetten.

mireille_mettesMireille Mettes, grondlegger MIR-methode, een unieke zelfhelingsmethode die zij heeft ontwikkeld in 2009. De naam ‘MIR’ staat voor Mentale en Intuïtieve Reset. ‘MIR’ betekent ‘Vrede’ in het Russisch.

Als uitdrager van de MIR-Methode steun ik van harte het basisinkomen. Ik zie dagelijks mensen die bijna niet rond kunnen komen. Dat gaat me aan het hart. Mensen die ziek zijn en die door ziektekosten steeds minder geld over houden. Mensen die hun hart volgen en daardoor genoegen moeten nemen met minder inkomen. Denk aan startende ondernemers, filmmakers, dansers, schrijvers, kunstenaars, maar ook verzorgers van zieke vader, moeder of kind. En ook mensen die graag willen werken, maar als ze werken, worden gekort op hun uitkering. Dat ontmoedigt. Zó zonde! Want ik geloof erin dat veel mensen dolgraag willen werken, en vooral werken vanuit hun hart. Vanuit wat ze goed kunnen. En vanuit wat hen voldoening geeft. Ondernemers die een bedrijf willen starten, hebben het extra zwaar en kunnen idealistische plannen weer opvouwen als ze financieel te krap zitten. Zo mist de samenleving veel kansen op fantastisch nieuwe vondsten!
Het basisinkomen geeft mensen de rust en ruimte om tot zichzelf te komen en te ontdekken waar werkelijk hun hart ligt. Krijgen deze mensen een basisinkomen, dan zie je ze opgelucht ademhalen en ontspannen. De stress eruit! En groei in hun gezondheid!

Ik heb de voorbeelden gezien van mensen die een basisinkomen kregen. Ze namen verstandige beslissingen met het geld en zelden legden zij hun werk neer. Het gaf meestal een oppepper om juist actiever te worden! Ik verheug me erop dat we dit basisinkomen voor elkaar krijgen en dat we weer vrolijke, gezonde, actieve en ondernemende mensen creëren die samen bouwen aan een prettige maatschappij waarin we in harmonie en vrijheid met elkaar kunnen samenleven!
Dit is ook de missie van de MIR-Methode. Ik ben dan ook blij dat ik ambassadeur ben voor het Basisinkomen!

We kunnen nog tig keer discussiërenmarielle_cornielje over de BI-gedachte, de betaalbaarheid, de hoogte. Het voelt dat het tijd is om nu te gaan doen! Wat als we met 12 miljoen volwassen Nederlanders de proef aangaan, op naar Nederland Welzijns- en Geluksland? Het basisinkomen staat voor vrijheid en wat zou een basisinkomen voor ons persoonlijk welzijn en geluk betekenen, voor het leven van onze dierbaren om ons heen en voor niet in geld uit te drukken waarden als saamhorigheid en wederkerigheid in de samenleving?

Engbert is initiatiefnemer van de Stichting Werklust: het creëren van werkgenegenheid door LoLwerkplaats; inspirerende bijeenkomsten waarin betrokken deelnemers iemand praktisch en moreel steunen om denken, passie en handelen (hoofd, hart en handen) op één lijn te brengen.

Hij is mede-creator Red to be Blue, waarmee hij wereldverbeterende ideeën ‘opdringt’ aan iedereen die er iets mee zou moeten doen: een actiebureau voor radicale verandering.

Engbert is voorzitter van het Social Venture Network. SVN heeft als missie: Transforming the Way The World Does Business. Iedere ondernemer zou een WereldVerbeterend Ondernemer (WVO’er) moeten zijn. Samen met Adriaan de Man heeft Engbert Bewegende Beelden opgezet. Bewegende Beelden bestaat uit een boek, een website, een jaarlijks festival en diners.

Engbert is sinds 2013 weer terug bij Pentascope, de organisatie/beweging welke hij in de jaren 90 mede-creëerde. Nu in de vorm van een coöperatie! Het leiden van mensen in hun ontwikkeling en het sturen op relaties staat voor hem centraal. Hij noemde zich daarom Chief Inspiration Officer (CIO). Hij is begonnen bij Pentascope met het implementeren van veranderingen en richt zich daarnaast nu dus ook op het radicaal verduurzamen en organisatie ontwikkeling ‘after midnight’…

Engbert droomt al z’n hele leven over het basisinkomen: wat zou het mooi zijn als iedereen kan doen waar ie zelf voor vindt dat ie beter is. Ons onderwijs is dan hierop ingericht (aanwakkeren van haard en hart vuurtjes ipv vullen van vakken. Engbert experimenteert al sinds 2007 met een vorm van basisinkomen voor HARTwerkers in zijn stichting Werklust. Hij is fan van Pieter Kooistra die in de vorige eeuw al een boek schreef over o.a. basisinkomen onder naam: een gezond eigen belang!